انتخاب سطر با ستون برابر است

نقاط با مختصات صحیح نامنفی (x,y) که x+y<n است با دو رنگ قرمز و آبی رنگ شده اند. اگر نقطه (a,b) قرمز باشد، آنگاه تمام نقاط (x,y) که x<=a و y<=b باشد نیز قرمز هستند. ثابت کنید تعداد راه های انتخاب n نقطه آبی با سطر های متمایز با تعداد راه های انتخاب n نقطه آبی با ستون های متمایز برابر است.