مشارکت کنندگان شاز

شاز توسط گروهی از داوطلبان به صورت غیر انتفاعی اداره می شود. هر کسی می تواند به شاز کمک کند حتی اگر از ابزار های شاز و حتی نام شاز استفاده نکند. اما برای هماهنگی بیشتر و نظم بیشتر در کارها، سازوکار هایی برای ارتباط میان مشارکت کنندگان شاز وجود دارد. اگر مایلید به شاز کمک کنید خوب است با بقیه مشارکت کنندگان ارتباط داشته باشید.

روش های ارتباطی شازویرایش

  • گروه تلگرام