تجزیه اعداد

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تقسیم کردن[ویرایش]

این راه راحت ترین الگوریتم برای پیدا کردن عوامل اول است . می توان این الگوریتم رو به این صورت توضیح داد که ما عدد رو بر هر مقسوم علیه ممکنی مانند تقسیم می کنیم و توجه داشته باشید که این غیر ممکن است که عوامل اول یک عدد مرکب مانند بزرگ تر از باشند . بنابراین ما فقط نیاز داریم مقسوم علیه هایی مانند را چک کنیم که باشند و این تمام اول را در به ما می دهد. کوچکترین مقسوم علیه باید اول باشد . سپس عدد را تا جایی که بر این عامل بخش پذیر باشد ، تقسیم می کنیم . (این یعنی توان عامل اول بزرگتر از ۱ است)اگر هیچ عددی در بازه بر بخش پذیر نبود یعنی خود عدد عددی اول است.

vector<long long> trial_division1(long long n) 
{
  vector<long long> factorization;
  for (long long d = 2; d * d <= n; d++) 
  {
    while (n % d == 0) 
    {
      factorization.push_back(d);
      n /= d;
    }
  }
  if (n > 1)
    factorization.push_back(n);
  return factorization;
}

می توانیم بک بهینه سازی برای این الگوریتم ارائه بدهیم به این صورت که ابتدا چک کنیم که عدد زوج هست یا نه و توان عامل ۲ آن چند است. از آنجایی که می دانیم تنها عدد اول زوج ۲ است پس بعد از اینکه توان عامل ۲ در عدد را پیدا کردیم دیگر لازم نیست که اعداد زوج بین را چک کنیم . بنابراین تعداد اعدادی که باید چک کنیم ، تقریبا نصف می شود.

vector<long long> trial_division2(long long n) 
{
  vector<long long> factorization;
  while (n % 2 == 0)
  {
    factorization.push_back(2);
    n /= 2;
  }
  for (long long d = 3; d * d <= n; d += 2) 
  {
    while (n % d == 0) 
    {
      factorization.push_back(d);
      n /= d;
    }
  }
  if (n > 1)
    factorization.push_back(n);
  return factorization;
}

ما می توانیم این روش را گسترش دهیم به این صورت که اگر عدد بر ۳ بخش پذیر نبود ، آنگاه می توانیم از چک کردن مضارب ۳ هم صرفه نظر کنیم . بنابراین فقط نیاز داریم تا اعداد ۵ ، ۷ ، ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۲۳ ... را چک کنیم . اگر به الگویی که این اعداد دارند ، نگاه کنیم متوجه می شویم که باقی مانده این اعداد بر ۶ یا ۱ است یا ۵ . پس اگر ما فقط این اعداد رو چک کنیم آنکاه تعدادشان تقریبا ۳۳٪ مقدار قبل می شود . حتی باز هم می توانیم جلوتر پیش برویم تا اعداد کمتری چک کنیم . این کد در ابتدا بخش پذیری عدد بر ۲ و ۳ و ۵ را چک کرده و بعد اعداد اول بین را چک میکند .

vector<long long> trial_division2(long long n) 
{
  vector<long long> factorization;
  while (n % 2 == 0)
  {
    factorization.push_back(2);
    n /= 2;
  }
  for (long long d = 3; d * d <= n; d += 2) 
  {
    while (n % d == 0) 
    {
      factorization.push_back(d);
      n /= d;
    }
  }
  if (n > 1)
    factorization.push_back(n);
  return factorization;
}

چک کردن تنها با استفاده از اعداد اول[ویرایش]

هر چه قدر که الگوریتم قبلی را کسترش دهیم متوجه می شویم که هدف ما در واقع این است که تنها اعداد اول رو چک کنیم . بنابراین یک راه خوب این است که در ابتدا با استفاده از غربال اراتستن ، اعداد اول کوچکتر از را پیدا کنیم و سپس بخش پذیری هرکدام را به n بررسی کنیم.

vector<long long> primes;

vector<long long> trial_division4(long long n) 
{
  vector<long long> factorization;
  for (long long d : primes) 
  {
    if (d * d > n)
      break;
    while (n % d == 0) 
    {
      factorization.push_back(d);
      n /= d;
    }
  }
  if (n > 1)
    factorization.push_back(n);
  return factorization;
}

تجزیه با استفاده از فرما[ویرایش]

در ابتدا دقت داشته باشید که عدد فرد مرکب را می توان به صورت اختلاف ۲ عدد مربع کامل نوشت :
int fermat(int n)
{
  int a = ceil(sqrt(n));
  int b2 = a*a - n;
  int b = round(sqrt(b2));
  while (b * b != b2) 
  {
    a = a + 1;
    b2 = a*a - n;
    b = round(sqrt(b2));
  }
  return a - b;
}

مسائل تمرینی[ویرایش]