فرمول های فیزیک دوازدهم

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فصل سه[ویرایش]

حرکت نوسانی ساده[ویرایش]

در این جا A دامنه، f فرکانس، T دوره تناوب، w ( امگا ) فرکانس زاویه ای بر حسب رادیان بر ثانیه و x مکان و E انرژی مکانیکی است.

در فنر[ویرایش]

در این جا k ثابت فنر بر حسب نیوتون بر متر و m جرم نوسانگر است.

در آونگ ساده[ویرایش]

در این جا l طول نخ و g شتاب گرانشی محل است.

موج[ویرایش]

در اینجا v تندی موج، f فرکانس موج، لامبدا طول موج، A دامنه موج، و T دوره تناوب موج است.موج عرضی در نخ[ویرایش]

در این جا m وزن نخ، L طول نخ، F نیروی کشش، و u چگالی خطی نخ است.


انتقال انرژی در موج عرضی[ویرایش]

موج صوتی[ویرایش]

در اینجا I شدت صوت با واحد وات بر متر مربع، I0 شدت صوت مرجع، P توان بر حسب وات است.
فصل چهار[ویرایش]

شکست[ویرایش]

در این جا n ضریب شکست، تتا زاویه از خط عمود، v تندی نور در محیط است.فصل پنج[ویرایش]


مدل اتمی بور[ویرایش]

در اینجا r شعاع لایه n ام و E سطح انرژی لایه n ام است. E یک یک ریدبرگ و a صفر شعاع بور است.