کلمات انگلیسی دوازدهم

از shaazzz
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در این صفحه کلمات سخت کتاب انگلیسی دوازدهم به همراه معنی می آید.

درس کلمه معنی
۲ abbreviation کوته نوشت، اختصار
۳ absorb بلعیدن
۱ as well همچنین
۲ bilingual دو زبانه
۱ blessing نعمت و رحمت خداوند
۳ blow وزیدن
۱ brust into به شدت شروع به ( خنده، گریه، ... ) کردن
۳ coal ذغال سنگ
۱ collocation هم نشینی
۲ compile تدوین، گردآوری
۳ consume مصرف کردن
۲ crops محصول
۳ dam سد، بند
۱ dedicated فداکار، متعهد
۱ distinguished سرشناس
۱ deserve شایستگی داشتن
۲ drought خشکسالی
۱ ethics اصول اخلاقی
۱ elicit موجب شدن، آشکار کردن
۲ essential ضروری
۳ feather پر ( پرنده )
۳ flock دسته دسته رفتن
۱ forgive بخشودن، چشم پوشی کردن
۱ generation نسل
۳ geothermal زمین گرمایی
۱ hence بنابراین
۱ heritage میراث
۳ hydropower انرژی برق آبی
۲ incomprehensible نامفهوم
۳ kinetic جنبشی
۲ look up جستجو در دیکشنری
۲ minor فرعی
۱ morals اصول اخلاقی
۳ proverb ضرب المثل
۳ radiation اشعه
۱ regretful پشیمان
۳ revolve چرخیدن
۲ scavenger زباله گرد
۱ spare صرف کردن
۲ surround احاطه کردن
۱ symbol نماد
۳ tide جزر و مد
۳ use up تمام کردن
۳ variety تنوع
۳ windmill آسیاب بادی